در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۸۲ - ۹۰ از۱۱۵ محصول
Windows 10 Uefi
Windows 10 UEFI Redstone
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
windows server 2016
Windows Server 2016 + 2012 R2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Sierra
Mac OS 10.‎12 Sierra Bootable
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
windows 7 + Driver
Windows 7 + DriverPack Solution 2016.‎9
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Win 10 redstone
Windows 10 Redstone
 
۷۵,۸۶۲ ریال
Win 10 UEFI redstone
Windows 10 EFI ‪[RedStone]‬
۱۵۰۰۰۰   
۱۰۸,۳۷۵ ریال
Win 10+Tools redstone
Windows 10 + Tools ‪[RedStone]‬
۱۵۰۰۰۰   
۱۰۸,۳۷۵ ریال
Alt
Windows 10 + DriverPack Solution 2016.‎6
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
Windows 10 EFI
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال