در حال بارگذاری...
ansys 2022
Ansys 2022 R1
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
ansys 19
Ansys Product 19.‎2
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
fluid mechanics
Fluid Mechanics Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #