در حال بارگذاری...
 نرم افزار HSPICE - اچ اسپایس
Synopsys PrimeSim HSpice 2021
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی الکترونیک
Electronic Engineering
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
electronic engineering
JB Electronic Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
electronic
Electronic Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #