در حال بارگذاری...
 نرم افزار HSPICE - اچ اسپایس
Synopsys PrimeSim HSpice 2021
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار آلترا کوارتس 17
Altera Quartus 17
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
electronic engineering
JB Electronic Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال