پیوست: 

فعال ساز ویندوزهای ۷ نصب شده به صورت efi.