در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۹ محصول
نرم افزار matlab 2018a
Matlab 2018a x64
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار AspenOne Product v10
AspenOne Product v10
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
eclips
Schlumberger Eclips 2015.‎1.‎2
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
comsol
Comsol Multiphysics 5.‎3
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
autodesk collection 2018
JB Autodesk Collection 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
endnote
EndNote8 & Latex
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
caesar
Intergraph Caesar II 2017
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
fluid mechanics
Fluid Mechanics Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
petrol
Chemistry & Petrol Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال