در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۱ محصول
computer engineering
JB Computer Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
windows server 2016
Windows Server 2016 + 2012 R2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Internet & Network Tools
JB Internet & Network Tools
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
SQL Server 2016 + Oracle 12
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Jb Network Tools 2015
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
SQL Server 2014
۱۰۵۰۰۰   
Microsoft Dynamics CRM 2013
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
Exchange Server 2013
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
Share Point 2013
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال