در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۰ محصول
windows server 2016
Windows Server 2016 + 2012 R2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Internet & Network Tools
JB Internet & Network Tools
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
SQL Server 2016 + Oracle 12
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Jb Network Tools 2015
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
SQL Server 2014
۱۰۵۰۰۰   
Microsoft Dynamics CRM 2013
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
Exchange Server 2013
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
Share Point 2013
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
SQL Server 2012 AIO 32-64bit
۶۵۰۰۰   
۵۵,۲۵۰ ریال