در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۷ محصول
spss
SPSS Collection 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
ریاضی و آمار
JB Math & Statics 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab
JB Matlab Collection v2
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار matlab 2018a
Matlab 2018a x64
۱۸۰۰۰۰   
۴۲,۵۰۰ ریال
math & stat
New
JB MATH & Stat 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰  #
matlab r2017b
Matlab R2017b
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال
sas
SAS 9.‎4 M3
۴۵۰۰۰۰   
۳۸۲,۵۰۰ ریال
math
JB Math & Stat 2017
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
matlab 2016b
Mathwork Matlab 2016 b
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال