در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۴۲ محصول
Alt
Original
Windows 10 pro RetailBox
۳۹۰۰۰۰۰   
۳,۳۱۵,۰۰۰ ریال
Windows 10 1909 Gold
Windows 10 1909 Gold
۱۹۵۰۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Windows 10 1909 + Office 2019
Windows 10 1909 + Office 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار مایکروسافت داینامیک 365
Microsoft Dynamics 365
۴۵۰۰۰۰   
۳۸۲,۵۰۰ ریال
Windows 10 1909 + DriverPack Solution 2019
Windows 10 1909 + DriverPack Solution 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Windows 10 1909 UEFI - All Edition
Windows 10 1909 UEFI - All Edition
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Windows 10 1909 - All Edition + Tools
Windows 10 1909 - All Edition + Tools
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Windows 10 1909 - All Edition
Windows 10 1909 - All Edition
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
SQL Server 2016/2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال