در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / ‎Online Shop / مایکروسافت
نمایش ۱ - ۹ از۱۵۰ محصول
Alt
Original
Windows 10 Pro RetailBox
۶۹۰۰۰۰۰   
۵,۸۶۵,۰۰۰ ریال
ویندوز 7 - 8.1 - 10
Windows 7 - 8.‎1 - 10
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
Windows 10 20H2 + Assistant
Windows 10 20H2 + Assistant
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
Windows 10 20H2 UEFI
Windows 10 20H2 UEFI
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
Windows 10 20H2 - All Edition
Windows 10 20H2 - All Edition
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
Windows 10 + Assistant
Windows 10 20H1 + Assistant
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
Windows 10 20H1 UEFI
Windows 10 20H1 UEFI
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Windows 10 20H1 - All Edition
Windows 10 20H1 - All Edition
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Windows 7 UEFI
Windows 7 UEFI
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال