در حال بارگذاری...
Windows 10 + DriverPack 15.‎11
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Windows 10 v1511 + Tools 2016
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Windows 10 v1511
۱۰۵۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Windows 10 Home فعالسازی به دفعات
۵۵۰۰۰۰۰   
۴,۶۷۵,۰۰۰ ریال
Windows 10 Enterprise فعال سازی به دفعات
۱۴۰۰۰۰۰۰   
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Windows 10 pro یکبار فعال سازی
۳۹۰۰۰۰۰   
۳,۳۱۵,۰۰۰ ریال
Windows 10 Home یکبار فعالسازی
۳۰۰۰۰۰۰   
۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
Windows 10
۱۰۵۰۰۰   
۸۹,۲۵۰ ریال