در حال بارگذاری...
electrical_engin
JB Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Electrivcal Engineering
Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰  #
labviwe
NI Labviwe 2017
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
NI LabView 2015
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
NI LabVIEW 2014
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
مجموعه تولکیت های LabView 2013
۳۹۰۰۰۰۰   
۳,۳۱۵,۰۰۰ ریال