در حال بارگذاری...
programming Tools 2019
JB Programming Tools 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Visual studio 2017
Visual Studio 2017 Enterprise
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio 2015 Update 3 + Xamarin
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
computer engineering
Computer Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Collection
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Professional 2012 فعال سازی به دفعات
۱۶۱۰۰۰۰۰   
۱۳,۶۸۵,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Professional 2013 فعال سازی به دفعات
۲۲۵۰۰۰۰۰   
۱۹,۱۲۵,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Team Foundation Server 2013 فعال سازی به دفعات
۲۹۰۰۰۰۰۰   
۲۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Ultimate 2012 فعالسازی به دفعات
۱۸۵۰۰۰۰۰   
۱۵,۷۲۵,۰۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Ultimate 2013 فعالسازی به دفعات
۲۲۰۰۰۰۰۰   
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال