در حال بارگذاری...
Visual studio 2017
Visual Studio 2017 Enterprise
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰  #
Visual Studio 2015 Update 3 + Xamarin
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
computer engineering
Computer Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Visual Studio Collection
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Visual Studio Professional 2012 فعال سازی به دفعات
۱۶۱۰۰۰۰۰   
۱۳,۶۸۵,۰۰۰ ریال
Visual Studio Professional 2013 فعال سازی به دفعات
۲۲۵۰۰۰۰۰   
۱۹,۱۲۵,۰۰۰ ریال
Visual Studio Team Foundation Server 2013 فعال سازی به دفعات
۲۹۰۰۰۰۰۰   
۲۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
Visual Studio Ultimate 2012 فعالسازی به دفعات
۱۸۵۰۰۰۰۰   
۱۵,۷۲۵,۰۰۰ ریال
Visual Studio Ultimate 2013 فعالسازی به دفعات
۲۲۰۰۰۰۰۰   
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
Visual Studio 2015 Enterprise
۱۰۵۰۰۰   
۸۹,۲۵۰ ریال