در حال بارگذاری...
Alt
Windows Server 2008 R2 Enterprise فعال سازی به دفعات
۱۹۹۰۰۰۰۰   
۱۶,۹۱۵,۰۰۰ ریال
Alt
Windows server 2008 + sql 2008
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال