در حال بارگذاری...
civil engineeing
نرم افزار JB Civil Engineering v2 | نرم افزار مهندسی عمران
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
industrial
نرم افزار Industrial & Managment Engineering | مهندسی صنایع و مدیریت
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
ptc
نرم افزار PTC Creo 4 M010
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
math
نرم افزار JB Math & Stat 2017 - ریاضیات و آمار
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
fluid mechanics
نرم افزار Fluid Mechanics Engineering | مهندسی مکانیک سیالات
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
GIS & surving engineering
نرم افزار GIS & Surving Engineering - مهندسی تقشه کشی و نقشه برداری
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
computer engineering
نرم افزار Computer Engineering - مهندسی کامپیوتر
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
jb Electrical
نرم افزار JB Electrical Engineering - مهندسی برق قدرت
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
jb civil
نرم افزار JB Civil Engineering - مهندسی عمران
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
petrol
نرم افزار Chemistry & Petrol Engineering - مهندسی شیمی و نفت
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال