در حال بارگذاری...
ptc
نرم افزار PTC Creo 4 M010
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
math
نرم افزار JB Math & Stat 2017 - ریاضیات و آمار
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
fluid mechanics
نرم افزار Fluid Mechanics Engineering | مهندسی مکانیک سیالات
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
GIS & surving engineering
نرم افزار GIS & Surving Engineering - مهندسی تقشه کشی و نقشه برداری
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
computer engineering
نرم افزار Computer Engineering - مهندسی کامپیوتر
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
jb Electrical
نرم افزار JB Electrical Engineering - مهندسی برق قدرت
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
jb civil
نرم افزار JB Civil Engineering - مهندسی عمران
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
petrol
نرم افزار Chemistry & Petrol Engineering - مهندسی شیمی و نفت
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Autoform R6
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Intergraph Caesar II 2016 V8
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال