در حال بارگذاری...
Alt
Original
Windows 10 pro RetailBox
۳۹۰۰۰۰۰   
۳,۳۱۵,۰۰۰ ریال
Alt
Windows 7 SP1 Ultimate 32-64bit Update 2018
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
Visual Studio 2015 Update 3 + Xamarin
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
windows server 2016
Windows Server 2016 + 2012 R2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
SQL Server 2016 + Oracle 12
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
Visual Studio Collection
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Alt
Windows 7 + DriverPack Solution 2016.‎5
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
نرم افزار Windows 7 & 8.1 & 10
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
نرم افزار Microsoft Dynamic CRM 2016
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
Alt
Windows Server 2008 Web Server فعالسازی به دفعات
۱۵۸۰۰۰۰۰   
۱۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال