در حال بارگذاری...
نمایش ۱۰ - ۱۸ از۶۰ محصول
نرم افزار Procast
ESI Group Procast 2016
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
geostudio
Geo-Slop GEO Studio
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
eclips
Schlumberger Eclips 2015.‎1.‎2
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
simufact
۱۵% Off
Simufact
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
uptodate
۱۵% Off
UpToDate
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
sas
SAS 9.‎4 M3
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
cnc
Autodesk CNC Tools 2018
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
comsol
Comsol Multiphysics 5.‎3
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
artcam
Autodesk ArtCam 2018
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال