مجموعه نرم افزارهای مهندسسی الکترونیک

ريال۱۸۰۰۰۰
۱۵۳،۰۰۰ريال

شما با خرید این محصول ۱۵.۳۰۰ امتیاز وفاداری به دست میاورید.
میتوانید در خرید های بعدی از این امتیاز استفاده نمایید.

   

Disk 1
۸۰۵۱ IDE For Windows
ABACOM LochMaster 4.‎0
Advanced Design System 2016.‎01 x64
Altera MAX Plus II 10.‎2
ANSYS Maxwell 16.‎02 x64
Aucotec Elcad 7.‎7
AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a
Cadence OrCAD PSpice 9.‎2
CadSoft Eagle Professional 7.‎6
CircuitMaker 2000 SP1
Crocodile Technology 3D 610.‎2
DeskCalc Pro 8.‎1
DreamCalc Pro 4.‎10
Edison 4.‎0
۸۰۵۱ IDE For Windows
ABACOM LochMaster 4.‎0
Advanced Design System 2016.‎01 x64
Altera MAX Plus II 10.‎2
ANSYS Maxwell 16.‎02 x64
Aucotec Elcad 7.‎7
AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a
Cadence OrCAD PSpice 9.‎2
CadSoft Eagle Professional 7.‎6
CircuitMaker 2000 SP1

Crocodile Technology 3D 610.‎2
DeskCalc Pro 8.‎1
DreamCalc Pro 4.‎10
Edison 4.‎0
Electrochemical CELLS Pro 2.‎2 x86
Electronic Design Studio 3.‎0.‎3
ICD Stackup Planner  2016.‎131
Keil C51 9.‎54a
Keil MDK ARM 5.‎21a

KeySight (Agilent) Genesys 2015.‎08 x64
Micro Code Studio 4.‎0
MikroC PRO for dsPIC 2015.‎6
NI LabVIEW 2016 x64
PIC Simulator IDE 6.‎71
PIC18 Simulator IDE 2.‎81
Plexim Plecs Standalone 3.‎7
PowerLogic 5.‎0.‎1
ProfiCAD 8.‎4
Proteus 8 Pro 8.‎5 SP0
PSCAD 4.‎5
Resistor Color Code Calculator 2.‎4

Disk 2
Abacom ProfiLab-Expert 4
Altium Designer 17.‎0.‎7
Cadence SPB OrCAD 16
CodeVisionAVR Advanced 3.‎12
CSiEDA 5.‎6
EZ Schematics 5.‎3
HSPICE J-2014.‎09-SP2-2
Mentor Tanner EDA Tools 16.‎30 x64
MikroC PRO AVR 2015 Build 6.‎11
MikroC PRO for 8051 Build 3.‎60
MikroC PRO for PIC 2015.‎6
MikroC PRO for PIC32 2015.‎3
MPlab IDE 8.‎92
NI Multisim & Utilboard ‪(Circuit Design Suite)‬ 14.‎0.‎1
Protel 99 SE SP6
Protel Advanced PCB 2.‎8 XP
Pulsonix 8.‎5 Build 5905
RFF Electronics RFFlow 5.‎06 R1
SynaptiCAD Product Suite 20.‎12

 

تعداد دیسک: 
۲ DVD9
پلتفرم: 
Windows 7,8.‎1,10
شماره مجوز: 
۱۶-۲۳۴۴-۰۵۵۳۵۹
تولید کننده: 
پیوست تصویر محصول: 

نظر خود را ثبت کنید

CAPTCHA ی تصویری

کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.