در حال بارگذاری...
‎/product/windows-server-2008-web-server-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۵،۸۰۰،۰۰۰ريال ۸۱۱۶
‎/product/windows-server-2008-r2-standard-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۱،۰۰۰،۰۰۰ريال ۸۱۱۴
‎/product/windows-server-2008-standard-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۲،۰۰۰،۰۰۰ريال ۸۱۱۳
‎/product/windows-server-2008-r2-enterprise-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۹،۹۰۰،۰۰۰ريال ۸۱۱۲
‎/product/windows-server-2008-enterprise-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۸،۵۰۰،۰۰۰ريال ۸۱۱۱
‎/product/windows-server-2012-r2-essential-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۶،۹۹۰،۰۰۰ريال ۸۱۰۶
‎/product/windows-server-2012-essential-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۶،۶۰۰،۰۰۰ريال ۸۱۰۵
‎/product/windows-server-2012-r2-standard-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۴،۵۰۰،۰۰۰ريال ۷۷۳۷
‎/product/windows-server-2012-standard-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۲،۵۰۰،۰۰۰ريال ۷۷۳۶