قیمت:

Windows 7 Pro یکبار فعالسازی

۱،۳۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft
   

Windows 7 Ultimate چندبار نصب

۶،۸۰۰،۰۰۰ريال

Windows 7 Ultimate چندبار نصب

۶،۸۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft
   

Windows 7 Ultimate یکبار نصب

۱،۶۰۰،۰۰۰ريال

Windows 7 Ultimate یکبار نصب

۱،۶۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft
   

Windows 7 Home Premium نصب به دفعات

۳،۲۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft