قیمت:

Windows 7 Pro یکبار فعالسازی

ريال۱،۳۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

Windows 7 Pro چند بار نصب

ريال۴،۲۰۰،۰۰۰

Windows 7 Pro چند بار نصب

ريال۴،۲۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

Windows 7 Ultimate چندبار نصب

ريال۶،۸۰۰،۰۰۰

Windows 7 Ultimate چندبار نصب

ريال۶،۸۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

Windows 7 Ultimate یکبار نصب

ريال۱،۶۰۰،۰۰۰

Windows 7 Ultimate یکبار نصب

ريال۱،۶۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

Windows 7 Home Premium نصب به دفعات

ريال۳،۲۰۰،۰۰۰
  • Microsoft