در حال بارگذاری...
‎/product/windows-10-home-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۵،۵۰۰،۰۰۰ريال ۷۷۳۴
‎/product/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-windows-10-pro-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۳،۳۱۵،۰۰۰ريال ۷۷۳۳
‎/product/windows-10-enterprise-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
Microsoft
۱۴،۰۰۰،۰۰۰ريال ۷۷۳۲
‎/product/windows-10-pro-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
Microsoft
۳،۹۰۰،۰۰۰ريال ۷۷۳۱
‎/product/windows-10-home-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
Microsoft
۳،۰۰۰،۰۰۰ريال ۷۷۳۰