قیمت:

Windows 10 pro یکبار فعال سازی

۳،۹۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft
   

Windows 10 Home یکبار فعالسازی

۳،۰۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft
   

Windows 8.‎1 Pro یکبار فعالسازی

۱،۴۰۰،۰۰۰ريال
  • Microsoft
   

صفحه‌ها