قیمت:

Windows 10 pro یکبار فعال سازی

ريال۳،۹۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

Windows 10 Home یکبار فعالسازی

ريال۳،۰۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

Windows 8.‎1 Pro یکبار فعالسازی

ريال۱،۴۰۰،۰۰۰
  • Microsoft
   

صفحه‌ها