در حال بارگذاری...
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۴۰ محصول
Windows Server 2008 Enterprise فعال سازی به دفعات
۱۸۵۰۰۰۰۰   
۱۵,۷۲۵,۰۰۰ ریال
Windows Server RDP Cal-50 User فعال سازی به دفعات
۱۲۵۰۰۰۰۰۰   
۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
Windows Server 2012 R2 Essential فعالسازی به دفعات
۶۹۹۰۰۰۰   
۵,۹۴۱,۵۰۰ ریال
Windows Server 2012 Essential فعالسازی به دفعات
۶۶۰۰۰۰۰   
۵,۶۱۰,۰۰۰ ریال
Windows Server 2012 R2 DataCenter فعالسازی به دفعات
۸۱۰۰۰۰۰۰   
۶۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال
Windows Server 2012 R2 Standard فعال سازی به دفعات
۱۴۵۰۰۰۰۰   
۱۲,۳۲۵,۰۰۰ ریال
Windows Server 2012 Standard فعال سازی به دفعات
۱۲۵۰۰۰۰۰   
۱۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال
Windows 10 Home فعالسازی به دفعات
۵۵۰۰۰۰۰   
۴,۶۷۵,۰۰۰ ریال
Windows 10 Enterprise فعال سازی به دفعات
۱۴۰۰۰۰۰۰   
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال