در حال بارگذاری...
نمایش ۱۰ - ۱۸ از۴۰ محصول
Alt
Office 2010 Standard فعالسازی به دفعات
۶۱۰۰۰۰۰   
۵,۱۸۵,۰۰۰ ریال
Alt
Office Pro Plus 2010 فعالسازی بع دفعات
۹۴۰۰۰۰۰   
Alt
Office Pro Plus 2013 یکبار فعالسازی
۳۵۰۰۰۰۰   
۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
Alt
Office Pro Plus 2013 فعالسازی به دفعات
۱۲۵۰۰۰۰۰   
۱۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال
Alt
Windows Server 2008 R2 Standard فعالسازی به دفعات
۱۱۰۰۰۰۰۰   
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
Windows Server 2008 Standard فعالسازی به دفعات
۱۲۰۰۰۰۰۰   
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
Alt
Windows Server RDP Cal-20 User فعال سازی به دفعات
۳۹۵۰۰۰۰۰   
۳۳,۵۷۵,۰۰۰ ریال
Alt
Windows Server 2008 DataCenter فعال سازی به دفعات
۳۳۵۰۰۰۰۰   
۲۸,۴۷۵,۰۰۰ ریال
Alt
Windows Server 2008 R2 Enterprise فعال سازی به دفعات
۱۹۹۰۰۰۰۰   
۱۶,۹۱۵,۰۰۰ ریال