در حال بارگذاری...

Windows XP sp2 :

D6FY9-288V2-QHKC8-WW9DY-YCKJJ

Windows XP sp3 :

D6FY9-288V2-QHKC8-WW9DY-YCKJJ

Windows XP sp2 64bit :

VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM

در ویندوز ۱۰ تغییراتی در زمینه آپدیت صورت گرفته است که آن غیر فعال نشدن آن به صورت دستی بوده و اتوماتیک آپدیت ویندوز فعال میگردد.

شما میتوانید با فایل پیوست موجود آپدیت های سیستم خود را بسته تا دیگر آپدیت نگیرد .