آموزش غیر فعال کردن آپدیت خودکار ویندوز ۱۰

در ویندوز ۱۰ تغییراتی در زمینه آپدیت صورت گرفته است که آن غیر فعال نشدن آن به صورت دستی بوده و اتوماتیک آپدیت ویندوز فعال میگردد.

شما میتوانید با فایل پیوست موجود آپدیت های سیستم خود را بسته تا دیگر آپدیت نگیرد .